Archive

CERERE DE OFERTĂ DE PREȚURI pentru consumabile

CERERE DE OFERTĂ DE PREȚURI pentru consumabile

Din   10  noiembrie   2017

Stimați  Domni:

A.O.„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, în cadrul Programului regional privind Combaterea epidemiei HIV/TB în orașele din regiunea EECA, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global, contract de grant №04-City din 01.02.2017 și în cadrul proiectului :„Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”, contract de grant № 14623 din 12.01.2017, încheat între A.O.„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă ” și Fundația Soros-Moldova și finanţat din sursele financiare primite din contul grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)  MDA-H-PAS, în baza Acordului № 01/SR-H-NFM/2015,intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru grupul țintă.

În acest context sunteți invitați să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele consumabile:

LOT 1

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Mască Respirator -cu filtru FFP3
  Total  

LOT 2

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Lampă  UV Bactericidă -Putere  electrică : 30W

-Tip  montare-:perete

-Putere de radiație : 50 μW / cm² la distanța de 1m

Clasa de protecție electric : I, IP20

Durata de viață a tuburilor UV : min.18000 ore

Realizarea dezinfecției : non-stop,24/7,în încăperile în care staționează personalul

 

  Total  

LOT 1

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Lampă  UV Bactericidă Putere UV: 15W
Lungimea de unda UV: 253,7 nm
Ore de functionare: 9.000h
Puterea recomandata: 1W / m3
Alimentare: 220V / 50 Hz
Dimensiuni lampa: 580x180x110mm
  Total  

 1. Modul de prezentare a ofertelor:
  • Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot.
  • Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str. Victoriei 7A; e-mail: maeilona@yandex.ru ; Tel./Fax: 0231 -39332
  • Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:
 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată stampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de preturi cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

 • Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe http://www.soros.md/documents , iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.
 • Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” este 22 noiembrie 2017, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”   până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.
 1. Preţurile:
  • Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, și nu vor fi mai mari decât prețurile medii pe piata.
  • Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.
  • Preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării contractului.
 2. Valabilitatea ofertei:
  • Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 15 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 2.5.
 3. Evaluarea ofertelor:

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin  compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

 1. Atribuirea contractului:
  • O.“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cea mai mică sumă evaluată în baza prețului pentru o unitate de produs pentru Lotul 1.
  • Contractul va fi încheat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” în cadrul Programului regional privind Combaterea epidemiei HIV/TB în orașele din regiunea EECA contract de grant №04-City din 01.02.2017 și în cadrul proiectului :„Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”, contract de grant № 14623 din 12.01.2017.
  • Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute  de  la:

Ilona Maievscaia, manager de oficiu

Telefon/fax : 0231-39332

e-mail : maeilona@yandex.ru

[UPDATE] Request for submission of the Letter of Intent

[UPDATE] Request for submission of the Letter of Intent

The contest was extended until May 12th.

The Public Association ‘Youth for the Right to Live’ Balti, that works in Balti municipality providing services to people at high risk for HIV infection, is the implementing partner of the„Fast-track TB/HIV responses for key populations in EECA cities” project that was initiated by Alliance for Public Health (Ukraine) with AFEW International (The Netherlands), Licit and Stop TB Partnership (both Switzerland) under technical guidance of UNAIDS Eastern Europe and Central Asia office with funding of The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to support city responses to HIV and TB in key populations in the cities of EECA.

The project will be implemented throughout 2017-2019 and plans to develop efficient and sustainable city models of HIV/TB responses that would allow reducing AIDS and TB mortalities in the project cities: Almaty (Kazakhstan), Odessa (Ukraine), Sofia (Bulgaria), Tbilisi (Georgia) and Balti (Moldova), as well as increasing the allocation of city funding to HIV/TB interventions for key populations.

The association intends to apply part of the funds to develop operational research idea and protocol for HIV/TB collaborative intervention in Balti, Moldova. The aim of the operational research is to strengthen linkages between TB and HIV programs to reduce HIV/TB mortality in the city of Balti.

The applicant must have will have strong knowledge and experience in HIV/TB collaborative interventions and WHO/UNAIDS standards thereof; experience in developing, planning and piloting interventions on HIV/TB in international contexts.

In this regard, the Association invites experts to express their intention to provide these services. To apply for this assignment please send your CV, assignment budget and cover letter outlining the experience in conducting evaluation of integration of HIV/TB services and developing collaborative interventions. To increase qualifications, consultants / experts can associate.

Additional information on the services requested are mentioned in the Terms of reference, based on which the evaluation of the applicants will be carried out, comparing and verifying their qualification and experience.

The consultant(s) / Expert(s) will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank Guidelines: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Documents will be submitted by the deadline 12 of May, 2017, to Ala Iatco, President of ‘Youth for the Right to Live’ Balti, at protineret@yahoo.com

For additional information, you can contact us:

Tel./Fax: /+373/ 231 3-93-39 și /+373/ 231 3-93-32

Address: Balti municipality, Victoriei street, 7A, MD-3100

[UPDATE] Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție

[UPDATE] Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție

Concursul a fost prelungit până la data de 12 mai.

Asociația obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți, care activează în municipiul Bălți oferind servicii persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV, este partenerul de implementare a proiectului „Fast-track TB/HIV responses for key populations in EECA cities”, care a fost inițiat de Alianța pentru Sănătate Publică (Ucraina) de comun acord cu AFEW International (Olanda), Parteneriatele Licit și Stop TB (ambele din Elveția), cu îndrumarea tehnică a biroului UNAIDS ce reprezintă Europa de Est și Asia Centrală, cu suport financiar al Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, pentru a sprijini răspunsul la HIV și TB a populațiilor cheie din orașele Europei de Est și Asiei Centrale.

Proiectul va fi implementat pe parcursul anilor 2017-2019 și intenționează să dezvolte modele urbane eficiente și durabile la răspunsul HIV și TB, ce ar permite reducerea mortalității SIDA și TBC în orașele proiectului (Almaty (Kazahstan), Odessa (Ucraina), Sofia (Bulgaria), Tbilisi (Georgia) și Bălți (Moldova), precum și sporirea alocării fondurilor urbane pentru intervențiile HIV și TB pentru populațiile-cheie.

Asociația intenționează să aplice o parte din fonduri pentru a dezvolta ideea de cercetare operațională și protocolul pentru intervenția de colaborare HIV/TB în Bălți, Moldova. Scopul cercetării operaționale fiind consolidarea legăturilor dintre programele de TB și HIV pentru reducerea mortalității HIV/TB în orașul Bălți. Solicitantul trebuie să aibă cunoștințe și experiență în ceea ce privește intervențiile de colaborare HIV/TB și creare de standarde OMS/UNAIDS; experiență în elaborarea, planificarea și pilotarea intervențiilor privind HIV/TB în contexte internaționale.

În acest context Asociația invită experți pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultantul(ții)/ expertul(ții) sunt invitați să depună Scrisoarea de Intenție, bugetul estimativ și CV-ul ce va conține informații care atestă calificare în domeniu. Pentru a spori calificările, consultanții/experții se pot asocia.

Informații suplimentare referitor la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de referință, în baza cărora va fi efectuată evaluare solicitanților, comparând și verificând calificarea și experiența acestora.

Consultantul(ții)/ expertul(ții) va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guideliness: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Documentele vor fi depuse până la termenul limită 12 mai 2017 către Ala Iatco, președintele Asociației obștești „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți la protineret@yahoo.com

Pentru informație adițională ne puteți contacta:

Tel./Fax: /+373/ 231 3-93-39 și /+373/ 231 3-93-32

Adresa: mun. Bălți, str. Victoriei 7A, MD-3100

 

Concurs de selectare a unui consultant jurist

Concurs de selectare a unui consultant jurist

Concurs de selectare a unui consultant jurist

Denumirea poziţiei: Consultant

Referinţă la proiect:

Denumirea proiectului – ”Politici în domeniul drogurilor în Republica Moldova: realități și provocăriț, finanţat de Fundația Soros-Moldova în cadrul contractului de grant#14589 din 01.09.2016, implementator Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN).

În cadrul proiectului sus-numit, UORN îşi propune:

 • Elaborarea propunerilor de modificare a “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, și a documentelor legislative conexe în vederea determinării principiilor clare de calificare a unei acţiunii/inacțiuni legate de droguri drept infracţiune sau contravenţie administrativă în funcție de cantitatea identificată de substanțe supuse controlului şi a impactului acestora asupra situaţiei consumatorului de droguri.

În acest context, UORN angajează un consultant pentru perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, consultantul poate atît  fi persoana fizică și cît și persoană juridică.

Responsabilităţi

În baza experienţei în domeniu, consultantului i se solicită prestarea serviciilor, luând în consideraţie principiul economiei şi eficienţei, şi să ofere un nivel etic şi profesional ridicat.

Descrierea responsabilităţilor consultantului:

 • Analiza și argumentarea necesității de modificare a  “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” (în continuare Lista), și a documentelor legislative conexe;
 • participare la organizarea, promovarea și evaluarea rezultatelor a 3 focus-grupuri cu consumatorii de droguri injectabile și specialiștii din domeniu privind modificările necesare a fi operate la Listă ;
 • participare şi realizarea prezentărilor informației privind necesitatea modificării Listei în cadrul meselor rotunde organizate în cadrul proiectului sau în cadrul ședințelor organizate cu factorii de decizie;
 • suport juridic în cadrul procedurilor de elaborare şi modificare a actelor normative de modificare a Listei;
 • monitorizare şi suport juridic în vederea implementării acțiunilor de modificare a actelor normative;
 • comunicare și feed-back cu membrii grupului de lucru ce urmează a fi instituit pentru modificarea Listei;
 • asigurarea raportării corespunzătoare în cadrul proiectului.

Responsabilităţile UORN:

 • Remunerarea serviciilor de consultanță, conform unui contract de prestări servicii încheiat;
 • Asigurarea resurselor necesare implementării planului de activități.

Rezultate aşteptate:

Propuneri elaborate și promovate la nivel de Guvern și ministere de resort pentru modificarea “Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, ceea ce va asigura implementarea drepturilor omului în Republica Moldova în corespundere cu principiile umanității și a echității sociale prin faptul că persoanele consumatoare de substanțe psiho-active nu vor fi pedepsite pentru uzul personal, care este condiționat de cele mai multe ori de dependență și presupune o problemă de sănătate, care trebuie rezolvată prin suport psiho-social și asistență medicală.

Perioada de contractare: luni

Dosarul depus de consultant va include:

 • CV-ul consultantului

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau adus direct până la termenul limită 31 octombrie 2016 la adresa:

Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN)

Mun. Bălți, str. Victoriei 7A, MD-3100

Fax: /+373/ 231 3-93-32, E-mail: protineret@yahoo.com

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close